S.1. Risk değerlendirmesi ne demektir?

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade etmektedir. 

S.2. Risk Değerlendirmesi kimler tarafından yapılır, değerlendirme ekibinde kimler olmalıdır?

Risk değerlendirmesi ekibinde; İşveren veya işveren vekili, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, işyerindeki çalışan temsilcileri, işyerindeki destek elemanları. işyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar yer almalıdır.

İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

(29.12.2012_İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

S.3. Destek Elemanı ne demektir, destek elemanı kimlerdir?

Destek Elemanı; İşyerinde yaptığı asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım, çalışan temsilcisi ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi demektir.

S.4. Çalışan Temsilcisi ne demektir?

Çalışan Temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı ifade etmektedir.

S.5. İşveren vekili kimdir?

İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kişiler işveren vekilleridir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulanması bakımından işveren vekilleri “işveren” sayılırlar. Dolayısıyla işveren vekilleri; genel müdür, müdür, birim müdürleri, birim amirleri, ustabaşı, formen, ekip başı vb. kişiler işveren vekilleri tanımına girdiğinden bahsedilen kanun kapsamında “işveren” sayılacaktır.

S.6. İş kazası nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre iş kazası; İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı ifade eder.

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanuna göre iş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

S.6. Sigortalı ne demektir, kimdir?

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar kişiler sigortalı demektir. Bu ifadeye göre sigortalı=çalışan demektir.

Bu soruya 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun sadece 4. maddesinin ilk bendi ile cevap verilmiştir. 

S.7. Onaylı Defter (İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri) nedir, nerede-nasıl onaylatılır?

Onaylı Defter; İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri ifade etmektedir.

Onaylı defter, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine onaylanmak üzere götürülecek defterleri işyerini işveren vekili olarak temsil etmeye yetkili ve belgeli kişiler tarafından götürülerek onaylatılmalıdır.

Onaylı defter; yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.

Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.

 

Bu web sitesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Logo Set